LEMMIKLOOMAREGISTRI ÜLDTINGIMUSED

Kinnitatud 09. juuli 2018.a

I ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala
1) Lemmikloomaregistri (edaspidi nimetatud kui register) üldtingimustega kehtestatakse registrisse kogutavate andmete koosseis, töötlemine ja registri pidamise kord.
2) Registrisse kogutakse andmeid Eesti Vabariigi territooriumil peetavate kiibistatud lemmikloomade, Euroopa Liidu lemmikloomapasside, kiibistamise läbi viinud ja/või Euroopa Liidu lemmikloomapassi väljastanud veterinaararstide ning lemmikloomade omanike kohta.
3) Käesolevad üldtingimused kohalduvad kõikidele lepingutele, mis on sõlmitud registri ja kohalike omavalitsuste, veterinaararstide, lemmiklooma omanike ja kolmandate isikutega, kes kasutavad registri teenuseid.

§ 2. Registri pidamise eesmärk
1) Eesti Vabariigi territooriumil peetavate lemmikloomade üle arve pidamine.
2) Registris registreeritud lemmikloomade kohta teabe kogumine ja väljastamine.
3) Registris registreeritud järelevalveta lemmikloomade omanike kiire leidmine üle Euroopa1 ja looma tagastamise võimaldamine omanikule.

§ 3. Registri pidamise põhimõtted
1) Registrit peetakse vastavalt käesolevatele üldtingimustele, isikuandmete kaitse üldmäärusele ning asjakohastele veterinaarseadustele ja määrustele.
2) Andmevahetus toimub online-registreerimisvormi ning kirjalike päringute ja vastamise vormis.
3) Lemmiklooma registreerimine on loomaomanikule tasuline.
4) Registrile tehtavad päringud on loomaomanikule tasuta.

II REGISTRI PIDAMINE JA ANDMED

§ 4. Registri pidamise viis
1) Registrit peetakse veebipõhise liidesega andmekoguna.
1 Lemmikloomaregister on ainuke üle-eestiline register, mis on liitunud ka Europetnet’iga, mis võimaldab reisil kadumaläinud looma omanike kiiret leidmist kogu Euroopast.
2) Andmeid töödeldakse digitaalselt registri pidamiseks välja töötatud tarkvaraga.

§ 5. Registri pidamise kulud
1) Registri pidamise kulud kaetakse lemmikloomade omanikelt kogutava registreerimismaksuga
2) Registreerimismaks on 11.50 eurot (sisaldab käibemaksu) iga registreeritud lemmiklooma kohta.

§ 6. Vastutav töötleja
1) Registri vastutav töötleja on Eesti Väikeloomaarstide Selts, aadressiga Kreutzwaldi 62, Tartu
51006, e-post evs@loomaarst.ee .
2) Vastutav töötleja määrab vastutava töötleja õiguste teostaja, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid ja/või peaadministraatori, kellel on õigus hallata registri või selle osade juurdepääsuõigusi.
3) Vastutav töötleja:

 • korraldab registri tööd ja kavandab vajaduse korral registri arendamist;
 • korraldab registri pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
 • korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu ning registri tarkvara hankimist ja majutamist või rentimist;
 • sõlmib registri volitatud töötlejatega lepingud või kokkulepped registriandmete töötlemiseks;
 • avaldab oma veebilehel teabe lemmiklooma registreerimise kohtade ja vajalike dokumentide kohta;
 • korraldab andmevahetuse teiste infosüsteemidega;
 • annab volitatud töötlejale juhiseid käesolevatest üldtingimustest tulenevate ülesannete täitmiseks;
 • tagab õigustatud isikute juurdepääsu andmetele;
 • lahendab registri pidamisel tekkinud küsimusi;
 • vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest.

§ 7. Volitatud töötleja
1) Registri volitatud töötleja on isik, kellega vastutav töötleja on sõlminud lepingu või andnud volituse registrisse andmete sisestamiseks ning andmete töötlemiseks.
2) Volitatud töötleja vastab kõikidele päringutele, mis puudutavad registrisse kantud andmeid. Päringud tuleb esitada e-posti aadressil info@lemmikloomaregister.ee .
3) Volitatud töötleja:

 • täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
 • kannab registrisse andmeid ning korrigeerib neid vastavalt käesolevate üldtingimuste §-dele 8, 9, 10;
 • vastutab registrisse sisestatud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
 • rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
 • teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest.

§ 8. Andmete alusdokumendid
1) Registrisse kantavate andmete alusdokumendid on:

 • lemmiklooma omaniku täidetud ja allkirjastatud ankeet lemmiklooma registreerimiseks;
 • veterinaararsti väljastatavad tõendid ja/või dokumendid (näiteks lemmikloomapassi andmed).

§ 9. Registriandmed
1) Lemmiklooma kohta tuleb registrisse kanda järgmised andmed:

 • kiibi number;
 • nimi;
 • sünnikuupäev;
 • surmakuupäev;
 • sugu;
 • tõug;
 • välimus (tõutu koera puhul välimuse lühikirjeldus).

2) Lemmiklooma omaniku kohta tuleb registrisse kanda järgmised andmed:

 • nimi;
 • isikukood, selle puudumise korral sünniaeg;
 • telefoninumber;
 • e-posti aadress;
 • kontaktaadress.

3) Lemmikloomapassi kohta tuleb registrisse kanda järgmised andmed:

 • passi number;
 • lemmiklooma vaktsineerimised.

§ 10. Andmete kandmine registrisse
1) Lemmiklooma esmakordsel registreerimisel täidab lemmiklooma omanik registrisse kandmise ankeedi ja esitab selle volitatud töötlejale. Volitatud töötleja kannab andmed ankeedilt registrisse hiljemalt kolme päeva jooksul.
2) Volitatud töötleja vastutab registrisse kantud andmete vastavuse eest esitatud alusdokumentidele.
3) Vastutav töötleja kontrollib hiljemalt kolme päeva jooksul, alates registreerimistaotluse saamisest, täiendavalt registrisse kantud andmete õigsuse ning registreerib lemmiklooma registris.
4) Lemmiklooma omaniku muutumisest teavitab uus omanik volitatud töötlejat ja/või vastutavat töötlejat kirjalikult kolme päeva jooksul alates omanikuvahetusest.
5) Lemmiklooma omaniku kontaktandmete muutumisest või lemmiklooma surmast teavitab lemmiklooma omanik vastutavat ja/või volitatud töötlejat hiljemalt kolme päeva jooksul alates nimetatud sündmusest.

§ 11. Andmete säilitamine ja arhiveerimine
1) Registrisse kandmise alusdokumente ja registriandmeid säilitatakse 25 aastat. Nimetatud tähtaja möödumisel andmed arhiveeritakse.

§ 12. Registriandmete väljastamine
1) Registrist väljastatakse andmeid loomaomanikule tasuta.
2) Registrisse kantud andmeid väljastatakse:

 • lemmiklooma omanikule;
 • riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
 • põhjendatud huvi korral kolmandale isikule.

III VETERINAARARST

§ 13. Registriga liitunud veterinaararsti kohustused
1) Loomaomaniku taotlusel kiipima lemmiklooma ning edastama käesolevate üldtingimuste §-s 9 nimetatud andmed registrile.
2) Koguma lemmiklooma omanikult käesolevate üldtingimuste § 5 p-s 2 nimetatud registreerimismaksu ning tasuma Eesti Väikeloomaarstide Seltsile registri teenuse eest 6,39 eurot (ilma käibemaksuta). Eesti Väikeloomaarstide Selts esitab veterinaararstile eelneval kuul märgistatud ja registreeritud loomade arvu kohta arve veterinaararsti poolt avaldatud e-posti aadressil. Arve maksetähtaeg on 14 päeva.
3) Veterinaararst kohustub täitma käesolevate üldtingimuste §-s 7 nimetatud volitatud töötleja kohustusi.

§ 14. Registriga liitunud veterinaararsti õigused
1) Veterinaararstil on õigus saada tasu lemmiklooma registreerimise eest registris summas 3,20 eurot (ilma käibemaksuta) iga registreeritud lemmiklooma eest. Kiibistamise teenuse eest määrab tasu iga veterinaararst ise.
2) Saada registri veebiteenusest infot kogu ööpäeva jooksul.

IV LEMMIKLOOMA OMANIK

§ 15. Lemmiklooma omaniku õigused ja kohustused
1) Lemmiklooma registreerimisel täitma ja allkirjastama registreerimistaotluse.
2) Enda või lemmiklooma puudutavate andmete muutumisel informeerima registrit hiljemalt kolme päeva jooksul, alates andmete muutumisest.
3) Andma nõusoleku enda andmete töötlemiseks seoses registri toimingutega, sh ja mitte ainult andmete säilitamine, andmete väljastamine põhjenadtud taotluse alusel ja andmete arhiveerimine.

V KOHALIK OMAVALITSUS

§ 16. Registriga liitunud kohalike omavalitsuste õigused
1) Saada registrist vajalikke andmeid registreeritud lemmikloomade kohta.

§ 17. Registriga liitunud kohalike omavalitsuste kohustused
1) Tasuda registrile igakuist kasutustasu , mille osas esitab Eesti Väikeloomaarstide Selts arve iga kasutuskuu järgselt kohaliku omavalitsuse edastatud kontaktaadressile. Arve maksetähtaeg on 14 päeva.