Eesti Väikeloomaarstide Seltsi (edaspidi: “selts”) põhikiri on kinnitatud seltsi üldkogul 09.03.2019. aastal.

1.ÜLDSÄTTED

 • Selts on isikute vabatahtlik ühendus, mille tegevus tugineb üldtunnustatud demokraatlikel põhimõtetel ja tema liikmete vastastikustel austusel ja lugupidamisel.
 • Selts on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja oma põhikirjast. Seltsi eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
 • Seltsi nimi on Eesti Väikeloomaarstide Selts (EVS).
 • Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu, Kreutzwaldi 62, 51006.
 • Seltsil on oma nimetusega pitsat, pangaarve ja sümboolika.
 • Selts on asutatud määramata tähtajaks.
 • Seltsi eesmärkideks on:

1.7.1. oma liikmete huvide esindamine ja kaitsmine;

1.7.2. eri- ja ametialase täienduskoolituse korraldamine;

1.7.3. erialase koostöö ja kontaktide arendamine teiste maade vastavate organisatsioonidega;

1.7.4. seltsi liikmete nõustamine;

1.7.5 lemmikloomakultuuri (lemmikloomade pidamine, hooldamine, märgistamine jms.) edendamine;

1.7.6 erinevate stipendiumide väljaandmine.

 1. LIIKMELISUS

2.1. Seltsi liikmeteks võivad olla kõik Eestis tunnustatud erialadiplomit omavad kõrgharidusega loomaarstid. Liikmeks astuda soovija peab esitama juhatusele kirjaliku avalduse ning teda peab soovitama vähemalt kaks seltsi liiget. Juhatusel on õigus nõuda täiendavate andmete esitamist. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 2 kuu jooksul arvates avaldus esitamisest. Otsusest peab juhatus liikmeks astuda soovijale teatama hiljemalt viie päeva jooksul arvates selle tegemisest. Seltsi liikmeks astuja loetakse seltsi liikmeks arvates vastava otsuse tegemisest.

2.2. Liikmelisust seltsis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Seltsi liikme surma korral tema liikmelisus lõpeb.

2.3. Liikmel on õigus astuda seltsist välja, esitades kirjaliku avalduse juhatusele. Juhatus  vaatab avalduse läbi ja kustutab liikme seltsi liikmete nimekirjast hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saatmisest. Liige loetakse seltsist lahkunuks pärast tema kustutamist liikmete nimekirjast.

2.4. Liikme võib seltsist välja arvata, kui liige

2.4.1. süüliselt ei täida põhikirjalisi kohustusi, üldkogu ja juhatuse otsuseid;

2.4.2. kahjustab olulisel määral seltsi huve, põhjustab seltsile varalist kahju või on muul põhjusel kaotanud seltsi teiste liikmete usalduse;

2.4.3. tegutseb vastuolus seltsi põhimõtetega.

2.5. Seltsist väljaarvamise otsustab juhatus.

2.6 Seltsist välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole õigusi seltsi varale.

2.7. Selts peab oma liikmete arvestust.

 1. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Seltsi liikmete õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjaga.

3.2. Seltsi liikmel on õigus:

3.2.1. osaleda seltsi tegevuses vastavalt käesolevale põhikirjale;

3.2.2. valida ja olla valitud seltsi juhtimisorganitesse;

3.2.3. saada teavet seltsi tegevuse kohta;

3.2.4. astuda seltsist välja;

3.2.5. esitada juhatusele ettepanekuid seltsi tegevusse puudutavates küsimustes;

3.2.6. kasutada kehtestatud korras seltsi vara;

3.2.7. osaleda seltsi poolt korraldatavatel üritustel.

3.3. Seltsi liige on kohustatud:

3.3.1. täitma seltsi põhikirja nõudeid ja juhtorganite seaduslikke otsuseid;

3.3.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja teisi makseid;

3.3.3. hoidma seltsi vara, kasutama seda säästlikult ja sihtotstarbeliselt;

3.3.4. mitte kahjustama oma käitumisega seltsi mainet;

3.3.5. võtma osa seltsi tegevusest ja aitama kaasa põhikirjaliste eesmärkide täitmisele.

 1. JUHTIMINE

4.1. Seltsi kõrgemaks organiks on liikmete üldkogu  (üldkoosolek), millel võivad osaleda ja hääletada kõik seltsi liikmed. Seltsi liiget võib üldkogul esindada teine seltsi liige, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri.

4.2. Üldkogu võib võtta vastu otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkogu pädevusse kuulub

4.3.1. põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;

4.3.2. seltsi eesmärgi muutmine;

4.3.3. juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine;

4.3.5. juhatuse või revisjonikomisjoni tööd puudutavate kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;

4.3.6. juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;

4.3.7. seltsi eelarve kinnitamine;

4.3.8. seltsi liikme liikmemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtaja otsustamine, samuti muude kohustuste panemine seltsi liikmetele;

4.3.9. seltsi liikmete väljaarvamine;

4.3.10. seltsi tegevuse lõpetamise otsustamine;

4.3.11. seltsi kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja koormamise otsustamine;

4.3.12. seltsi tegevuskava kinnitamine;

4.3.13. teiste seaduse või käesoleva põhikirjaga üldkogu pädevusse antud küsimuste otsustamine.

4.4. Üldkogu kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas, esimese poolaasta jooksul.

4.5. Üldkogu kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt neli nädalat.

4.6. Juhatus peab üldkogu kokku kutsuma, kui seda nõuavad seltsi huvid. Samuti peab juhatus kutsuma üldkogu kokku siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest. Kui juhatus seda ei tee, siis, võivad nõude esitanud liikmed üldkogu ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.7. Üldkogu on otsustusvõimeline kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/10 seltsi liikmetest.

4.8. Üldkogu võib võtta vastu otsuseid küsimustes, mis on teatavaks tehtud enne üldkogu kokkukutsumist. Üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tegemata küsimustes võib üldkogu võtta vastu otsuseid, kui üldkogul osalevad või on esindatud kõik liikmed.

4.9. Üldkogu otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud liikmetest või nende esindajatest, kui seaduse ega põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

4.10. Seltsi liikmed võivad teha otsuse üldkogu kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik seltsi liikmed.

4.11. Üldkogul võib osaleda ja hääletada liige või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Iga seltsi liikmel on üks hääl. Seltsi liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

4.12. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10  liikmete nõusolek. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 üldkogu osalenud liikmetest või nende esindajatest.

4.13. Seltsi juhib ja esindab juhatus. Juhatusse kuulub vähemalt kolm ja kõige rohkem viis liiget. Juhatuse liikmete konkreetse arvu määrab ja juhatuse liikmed valib üldkogu.

4.14. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kolm aastat.

4.15. Seltsi juhatus:

4.15.1. võtab vastu uusi liikmeid

4.15.2. koostab seltsi majandusaasta aruande ja esitab selle üldkogule kinnitamiseks;

4.15.3. määrab põhikirjast lähtudes kindlaks seltsi vahendite kasutamise korra, korraldab seltsi raamatupidamist ja maksete tasumist kooskõlas seadustega;

4.15.4. juhib igapäevast majandustegevust;

4.15.5. võtab tööle ja sõlmib seltsi töötajatega lepinguid;

4.15.6. täidab muid seadustest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi.

4.16. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast presidendi (juhatuse esimees), kes korraldab juhatuse tööd.

4.17. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada seltsi kõigis õigustoimingustes. Seltsi kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võib juhatus omandada, võõrandada või  asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsuse alusel.

4.18. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja arvatud kui see on lubatud üldkogu otsusega.

4.19. Juhatus peab andma seltsi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta.

4.20. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamus.

4.21. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega seltsile süüliselt kahju tekitanud, vastutavad seltsi ees solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega kahju tekitanud seltsi võlausaldajatele, vastutavalt solidaarselt võlausaldaja ees.

5.VARA, RAAMATUPIDAMINE, KONTROLL JA ARUANDLUS

5.1. Seltsi vara tekib:

5.1.1. sisseastumismaksudest, liikmemaksudest;

5.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;

5.1.3. tulust, mis võidakse saada heategevusest või seltsi põhikirjaliste eesmärkidega seotud tasuliste ürituste korraldamisest;

5.1.4. muust tulust, mis on vajalik seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

5.2. Sihtotstarbelisi laekumisi tohib kasutada vastavuses raha või muude vahendite andja poolt seatud tingimustega.

5.3. Seltsi tegevuse üle teostab kontrolli üldkogu poolt valitud kolmeliikmeline revisjonikomisjon. Pärast majandusaasta lõpu viib revisjonikomisjon läbi revisjoni ja koostab selle tulemuste kohta revisjoniaruande. Revisjoniaruanne tuleb lisada majandusaasta aruandele ja esitada üldkogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.

5.4. Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatuspidamise seadusele.

5.5 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruandele kirjutavad alla juhatuse liikmed ja see esitatakse üldkogule kinnitamiseks.

 1. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

6.1. Selts lõpetatakse:

6.1.1. üldkogu otsusega;

6.1.2. seltsi liikmete arvu vähenemisel alla 3;

6.1.3. muul seaduses ettenähtud alusel.

6.2. Seltsi tegevuse lõpetamise otsustab üldkogu. Ostus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt ¾  üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

6.3. Seltsi tegevuse sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

6.4. Seltsi tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Seltsi likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras: Seltsi likvideerijad määrab üldkogu (vabatahtliku likvideerimise korral) või kohus (sundlõpetamise korral).

6.5. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara saatuse otsustab üldkogu, eelistades teisi samalaadsete eesmärkidega mittetulunduslikke ühendusi.

6.6. Selts võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras. Ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt ¾ üldkogul osalenud või esindatud liikmetest.

6.7. Seltsi ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.