Eesmärk

Stipendiumi eesmärk on toetada EVS-i kuuluvate loomaarstide täiendõpet  välismaal, et koolitada tulevasi lektoreid ja teadureid. Seatud ülesande täitmiseks annab EVS 1 kord aastas välja stipendiumi kandidaadile, kes on tõestanud oma akadeemilist võimekust, ühiskondlikku aktiivsust ja soovi anda oma panus Eesti veterinaaria arengusse.

Stipendiumi suurus

Stipendiumi suurus on  3000 EUR aastas. Väljaantavate stipendiumite arvu ja täpse suuruse otsustab igal aastal seltsi juhatus. Eelmisel aastal kasutamata jäänud summad ei kandu uude aastasse.

Kandidaadid

Stipendiumi võivad taotleda kõik EVS-i kuuluvad loomaarstid, kellel on koolituskoht mõnes välismaa ülikoolis või spetsialiseerunud kliinikus. Antud stipendiumi kanidaadiks sobib ka loomaarst, kellel on plaanis rahvusvaheliselt tunnustatud kursustel/kongressidel süvendatud veterinaarteadmiste omandamine.

Stipendiumi taotlus tuleb täita eesti keeles.

Konkursitingimustes võib kandidaatidele esitatavaid nõudeid täpsustada.

Konkurss

Konkursi kuulutab EVS-I juhatus välja vähemalt 3 kuud enne stipendiumi  väljaandmist. Konkursiteade avaldatakse EVS-i kodulehel. Et info jõuaks kõigi võimalike kandidaatideni, saadetakse konkursiteade ka evsilisti.

Konkursiteates esitatakse konkreetse aasta konkursitingimused, nõuded kandidaadile, taotluse esitamise tähtajad jms. tingimused.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada konkursiteates näidatud tähtajaks, teates toodud nõuete kohaselt ja seal märgitud kontaktaadressile.

Taotluse hulka kuuluvad: avaldus, kandidaadi CV, motivatsioonikiri “Minupoolne panus Eesti veterinaariasse”, võimalusel nõusolek juhendajalt välismaal ja 1 toetuskiri. EVS-i juhatus võib esitatavate dokumentide loetelu konkursiteates täpsustada.

Kui taotleja on esitanud sama koolituse rahastamiseks taotlusi teistele stipendiume või rahalisi toetusi välja andvatele asutustele või on juba saanud rahastamise sama koolituse kohta teisest asutustest, tuleb sellest viivitamatult teavitada EVS-i juhatust ning juhatus jätab endale õiguse muuta stipendiumi suurust või keelduda stipendiumi välja andmisest.

Taotlejat informeeritakse taotluse kättesaamisest ja võimalikest puudustest esitatud dokumentides. Väiksemate puuduste puhul antakse kandidaadile aega need kõrvaldada või lisainfot esitada kuni taotluse vastuvõtmise tähtaja lõpuni.

Otsustamine

Stipendiumi väljaandmise otsustab EVS-i juhatus, konsulteerides vajadusel seltsi liikmetega. Tähtaja jooksul saabunud ja nõuetekohaselt vormistatud taotlused registreeritakse ning edastatakse koos kõigi materjalidega EVS-i juhatusele tutvumiseks.

Otsustamise käigus hinnatakse taotluste sisulist ja vormilist vastavust konkursi tingimustele.

EVS sõlmib stipendiumi määramise otsuse alusel stipendiaadiga stipendiumilepingu millega määratakse kindlaks poolte vahelised õigused ja kohustused, näiteks stipendiaadi kohustused seoses oma teadmiste levitamisega Eestis.

7 päeva pärast lepingu sõlmimist makstakse stipendium panga kontole, mille stipendiaat on EVS-i juhatusele esitanud.

Pärast stipendiumiperioodi lõppu esitab stipendiaat EVS-i juhatusele aruande stipendiumi kasutamise kohta.

Tähtajad

Konkursi väljakuulutamine – hiljemalt 15.02. igal aastal

Taotluste esitamine  – hiljemalt 01.05. igal aastal

Stipendiumi otsused ja väljakuulutamine – Veterinaarmeditsiini konverentsil