Eesmärk
Stipendiumi eesmärk on toetada loomaarstide täiendõpet välismaal. Stipendiumile saavad kandideerida kõik loomaarstid, kes on lõpetanud loomaartsiõppe viimase 5 aasta jooksul ning kuuluvad EVS-i. Seatud ülesande täitmiseks annab EVS 1 kord aastas välja stipendiumi kandidaadile, kes on tõestanud oma akadeemilist võimekust, ja soovi anda oma panus Eesti veterinaaria arengusse.

Stipendiumi suurus
Stipendiumi suurus on 3000 EUR aastas. Väljaantavate stipendiumite arvu ja täpse suuruse otsustab igal aastal seltsi juhatus. Eelmisel aastal kasutamata jäänud summad ei kandu uude aastasse.

Kandidaadid
Stipendiumi võivad taotleda kõik EVS-i kuuluvad loomaarstid, kellel on koolituskoht mõnes välismaa ülikoolis või spetsialiseerunud kliinikus. Antud stipendiumi kandidaadiks sobib ka loomaarst, kellel on plaanis rahvusvaheliselt tunnustatud kursustel/kongressidel süvendatud veterinaarteadmiste omandamine.
Stipendiumi taotlus tuleb täita eesti keeles.
Konkursitingimustes võib kandidaatidele esitatavaid nõudeid täpsustada.

Konkurss
Konkursi kuulutab EVS-I juhatus välja vähemalt 3 kuud enne stipendiumi väljaandmist. Konkursiteade avaldatakse EVS-i kodulehel. Et info jõuaks kõigi võimalike kandidaatideni, saadetakse konkursiteade ka EVSi meililisti.
Konkursiteates esitatakse konkreetse aasta konkursitingimused, nõuded kandidaadile, taotluse esitamise tähtajad jms. tingimused.

Taotlemine
Taotlus tuleb esitada konkursiteates näidatud tähtajaks, teates toodud nõuete kohaselt ja seal märgitud kontaktaadressile.
Taotluse hulka kuuluvad: avaldus, kandidaadi CV, vajadusel nõusolek juhendajalt välismaal (kui kandidaat läheb välismaa kliinikusse või ülikooli end koolitama), või kongressi/kursuse toimumise koht, aeg ja lühikirjeldus. EVS-i juhatus võib esitatavate dokumentide loetelu konkursiteates täpsustada.
Kui taotleja on esitanud sama koolituse rahastamiseks taotlusi teistele stipendiume või rahalisi toetusi välja andvatele asutustele või on juba saanud rahastamise sama koolituse kohta teisest asutustest, tuleb sellest viivitamatult teavitada EVS-i juhatust ning juhatus jätab endale õiguse muuta stipendiumi suurust või keelduda stipendiumi välja andmisest.
Taotlejat informeeritakse taotluse kättesaamisest ja võimalikest puudustest esitatud dokumentides. Väiksemate puuduste puhul antakse kandidaadile aega need kõrvaldada või lisainfot esitada kuni taotluse vastuvõtmise tähtaja lõpuni.

Otsustamine
Stipendiumi väljaandmise otsustab EVS-i juhatus, konsulteerides vajadusel seltsi liikmetega. Juhul, kui kandideerib ka juhatuse liige antud stipendiumile, siis automaatselt taandab ta end otsustajate ringist. Tähtaja jooksul saabunud ja
nõuetekohaselt vormistatud taotlused registreeritakse ning edastatakse koos kõigi materjalidega EVS-i juhatusele tutvumiseks.
Otsustamise käigus hinnatakse taotluste sisulist ja vormilist vastavust konkursi tingimustele.
EVS sõlmib stipendiumi määramise otsuse alusel stipendiaadiga stipendiumilepingu millega määratakse kindlaks poolte vahelised õigused ja kohustused.
7 päeva pärast lepingu sõlmimist makstakse stipendium panga kontole, mille stipendiaat on EVS-i juhatusele esitanud.
Pärast stipendiumiperioodi lõppu esitab stipendiaat EVS-i juhatusele antud koolituse läbimist tõendavad dokumendid (tunnistus, reisipiletid jne) ning stipendiumi kasutamise kirjeldus kulude lõikes.

Tähtajad
Konkursi väljakuulutamine – hiljemalt 24.07. igal aastal
Taotluste esitamine – hiljemalt 15.09. igal aastal
Stipendiumi otsused ja väljakuulutamine – Veterinaarmeditsiini konverentsil