Eesmärk

Stipendiumi eesmärk on toetada Eesti (EVS-i kuuluvaid) loomaarste täiendõppel  ja innustada neid oma teadmisi teistega jagama. Kaugem eesmärk on endi hulgast loengupidajate, lektorite koolitamine.

Stipendiumi suurus

Stipendiumi suurus on 1000 eur aastas. Väljaantavate stipendiumite arvu ja täpse suuruse otsustab igal aastal seltsi juhatus.

Kandidaadid

Stipendiumi võivad taotleda kõik EVS-i kuuluvad loomaarstid, kes nõustuvad tegema ettekande EVS juhatuse poolt määratud ajal toimuval koolitusüritusel. Ettekande kestvus peab olema minimaalselt 30 minutit.

Stipendiumi taotlus tuleb täita eesti keeles.

Konkursitingimustes võib kandidaatidele esitatavaid nõudeid täpsustada.

Konkurss

Konkursi kuulutab EVS-I juhatus välja vähemalt 3 kuud enne stipendiumi  väljaandmist. Konkursiteade avaldatakse EVS-I kodulehel. Et info jõuaks kõigi võimalike kandidaatideni, saadetakse konkursiteade ka evsilisti.

Konkursiteates esitatakse konkreetse aasta konkursitingimused, nõuded kandidaadile, taotluse esitamise tähtajad jms. tingimused.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada konkursiteates näidatud tähtajaks, teates toodud nõuete kohaselt ja seal märgitud kontaktaadressile. Taotluse hulka kuuluvad vähemalt avaldus, kandidaadi CV ja esitatava loengu lühikokkuvõte. EVS-I juhatus võib esitatavate dokumentide loetelu konkursiteates täpsustada.

Taotlejat informeeritakse taotluse kättesaamisest ja võimalikest puudustest esitatud dokumentides. Väiksemate puuduste puhul antakse kandidaadile aega need kõrvaldada või lisainfot esitada kuni taotluse vastuvõtmise tähtaja lõpuni.

Otsustamine

Otsustamine toimuv vastaval koolitusüritusel, kus kandidaadid esitavad oma ettekanded. Stipendiumi väljaandmise otsustab antud koolitusel osalev kvoorum lihthäälteenamusega. Stipendium kuulutatakse välja samal üritusel  ja avalikustatakse EVS-i kodulehel. Stipendiumita jäänud kandidaatidele teatatakse negatiivsest otsusest taotluses esitatud kontaktaadressile.

Tähtajad

Konkursi väljakuulutamine – hiljemalt 15.02. igal aastal

Taotluste esitamine  – hiljemalt 01.05. igal aastal

Stipendiumi otsused ja väljakuulutamine – Veterinaarkonverentsi ajal sügisel.